Четене на информация от iLO интерфейси на HP сървъри през Powershell

Следния, много кратък скрипт на Powershell дава кратка, но съдържателна информация за HP сървъри и техните iLO интерфейси:

$xml = New-Object System.Xml.XmlDocument
$xml.Load("http://ип_адрес_на_ило/xmldata?item=All");

Write-Host "Model server:      " $xml.RIMP.HSI.SPN
Write-Host "Serial number:     " $xml.RIMP.HSI.SBSN
Write-Host "iLO version:       " $xml.RIMP.MP.PN
Write-Host "iLO firmware:      " $xml.RIMP.MP.FWRI
Write-Host "iLO date:          " $xml.RIMP.MP.BBLK
Write-Host "iLO serial number: " $xml.RIMP.MP.SN
Write-Host "iLO UID:           " $xml.RIMP.MP.UUID

Интересни PowerShell примери

Скрипт който връща гео-информация за позицията (адрес, координати, ISP и др.) според IP адреса използвайки външна услуга:

Add-Type -AssemblyName System.Web

$wc = New-Object system.Net.WebClient

# JSON -> http://ip-api.com/json
# XML -> http://ip-api.com/xml
# CSV -> http://ip-api.com/csv
# Line -> http://ip-api.com/line
$ret = $wc.downloadString("http://ip-api.com/line")
$ret

Примерен скрипт за намиране на адреса по дадени координати:

Add-Type -AssemblyName System.Web

#Example
$lat = "42.705311"
$lng = "23.323620"

$wc = New-Object system.Net.WebClient

#xml -> ...maps/api/geocode/xml?...
#json -> ...maps/api/geocode/json?...
[xml]$ret = $wc.downloadString("https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?latlng=$lat,$lng")
#$ret.OuterXml

# result[0] -> En
# result[1] -> BG ...
Write-Host $ret.GeocodeResponse.result[0].formatted_address