Четене на информация от iLO интерфейси на HP сървъри през Powershell

Следния, много кратък скрипт на Powershell дава кратка, но съдържателна информация за HP сървъри и техните iLO интерфейси:

$xml = New-Object System.Xml.XmlDocument
$xml.Load("http://ип_адрес_на_ило/xmldata?item=All");

Write-Host "Model server:      " $xml.RIMP.HSI.SPN
Write-Host "Serial number:     " $xml.RIMP.HSI.SBSN
Write-Host "iLO version:       " $xml.RIMP.MP.PN
Write-Host "iLO firmware:      " $xml.RIMP.MP.FWRI
Write-Host "iLO date:          " $xml.RIMP.MP.BBLK
Write-Host "iLO serial number: " $xml.RIMP.MP.SN
Write-Host "iLO UID:           " $xml.RIMP.MP.UUID